وبلاگ hendeseh7

برشی از یک مکعّب، روش سوم

پرسش شماره‌ی 13 از پرسش‌های برش، راه سر راستی نداشت و از پرسش‌های اختیاری بود تا هر کس که خودش خواست با آن دست و پنجه نرم کند. باید برشی از مکعّب پیدا شود که نقطه‌های قرمز رنگ بخشی از آن باشند.

این جا چند روش برای پیدا کردن این برش می‌نویسم. هر چند اندازه‌ها را پیدا نمی‌کنم و این کار را به خود شما واگذار می‌کنم.

 

برشی از یک مکعّب، روش دوم

پرسش شماره‌ی 13 از پرسش‌های برش، راه سر راستی نداشت و از پرسش‌های اختیاری بود تا هر کس که خودش خواست با آن دست و پنجه نرم کند. باید برشی از مکعّب پیدا شود که نقطه‌های قرمز رنگ بخشی از آن باشند.

این جا چند روش برای پیدا کردن این برش می‌نویسم. هر چند اندازه‌ها را پیدا نمی‌کنم و این کار را به خود شما واگذار می‌کنم.

 

برشی از یک مکعّب، روش نخست

پرسش شماره‌ی 13 از پرسش‌های برش، راه سر راستی نداشت و از پرسش‌های اختیاری بود تا هر کس که خودش خواست با آن دست و پنجه نرم کند. باید برشی از مکعّب پیدا شود که نقطه‌های قرمز رنگ بخشی از آن باشند.

این جا چند روش برای پیدا کردن این برش می‌نویسم. هر چند اندازه‌ها را پیدا نمی‌کنم و این کار را به خود شما واگذار می‌کنم.

 

بزرگ‌ترین چالش

به گمانم از آغاز سال تحصیلی تا کنون، این بزرگ‌ترین، ژرف‌ترین و پوشیده ترین چالشی است که با آن روبرو می‌شوید. بد نیست بدانید که این چالش نماینده‌ی بدی برای ریاضیّات نیست. یعنی اگر کسی به این چالش پرداخت و آن را جالب و جذّاب دانست و وقت خود را تلف شده ندانست، گویی او ریاضیّات سره (محض) را جالب و جذّاب می‌داند. بخت بلندی دارید اگر در این سنّ و سال شیفته‌ی ریاضیّات یا هر شاخه‌ای از هنر و دانش بشوید. سخنرانی بس است.

رسم سه نما

شکل زیر یک بخشی از یک مکعّب مستطیل است. مکعّب مستطیل طولی برابر 12 و عرضی برابر 4 و ارتفاعی برابر 8 داشته است که با یک برش به دو بخش یک سان تقسیم شده است. به سادگی روشن است که این شکل، هنوز از کنار نمایی به شکل مستطیل 4 در 8 دارد و از بالا نیز هنوز نمایی به شکل مستطیل 12 در 4 دارد و تنها نمای روبروی آن تغییر کرده است. اکنون نمای روبروی آن مثلّثی قائم الزّاویه است که ضلع‌های قائمه‌ی آن برابر 8 و 12 هستند.

طرح درس هندسه

در آغاز بررسی کوتاهی از توانایی‌های پیشین دانش‌آموزان داشته‌ایم:

توصیف و نام‌گذاری شکل‌های هندسی

صفحات