مسابقه‌های ورزشی

قهرمانی تیم بسکتبال

 

تیم بسکتبال دبیرستان انرژی اتمی دوره اول در مسابقات اداره آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ به مقام قهرمانی دست یافت.

قهرمانی تیم هندبال

تیم هندبال دبیرستان در مسابقات منطقه ۶ تهران در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ به مقام قهرمانی رسید.

رتبه سوم پینگ پنگ

دانش‌آموز عرشیا عبودزاده رویس در مسابقات پینگ پنگ منطقه ۶ تهران در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ رتبه سوم را کسب کرد.

رتبه سوم هندبال تهران

تیم هندبال دبیرستان انرژی اتمی دوره اول به عنوان نماینده تیم هندبال آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران در مسابقات قهرمانی شهر تهران در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ به مقام سوم دست یافت.

قهرمانی تیم بسکتبال

 

تیم بسکتبال دبیرستان انرژی اتمی دوره اول در مسابقات ورزشی اداره آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ به مقام قهرمانی رسید.

قهرمانی تیم هندبال

تیم هندبال دبیرستان انرژی اتمی دوره اول در مسابقات ورزشی اداره آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ به مقام قهرمانی رسید.

قهرمانی تیم بسکتبال ۳*۳

تیم بسکتبال ۳ نفره دبیرستان انرژی اتمی دوره اول در مسابقات ورزشی اداره آموزش و پروش منطقه ۶ تهران در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ به مقام قهرمانی رسید.

مقام سوم هندبال در تهران

تیم هندبال دبیرستان انرژی اتمی دوره اول به عنوان نماینده منتخب منطقه 6 تهران به مقام سوم در مسابقات هندبال شهر تهران رسید.

رتبه سوم تیم والیبال

تیم والیبال دانش‌آموزان مدرسه در مسابقات ورزشی مدارس منطقه 6 تهران در سال تحصیلی 96-1395 مقام سوم را کسب کرد.

نایب قهرمانی تیم بسکتبال

تیم بسکتبال دانش‌آموزان مدرسه در مسابقات ورزشی مدارس منطقه 6 تهران در سال تحصیلی 96-1395 مقام نایب قهرمانی را کسب کرد.

صفحات