دبیر المپیاد فیزیک

 

مجتبی مدنی

معاون آموزشی

معلم راهنما

دبیران

همکاران ما