دبیر المپیاد فیزیک

 

آقای مدنی

معاون آموزشی

معلم راهنما

دبیران

همکاران ما