هیأت مدیره مؤسسه آموزشی و فرهنگی صنعت هسته‌ای کشور

مدیرعامل: آقای شهبازی
مؤسس: آقای شجاعی
رئیس هیأت مدیره: آقای شکرزاده