هیأت مدیره مؤسسه آموزشی و فرهنگی صنعت هسته‌ای کشور

مدیرعامل: آقای شهبازی
رئیس هیأت امنا: آقای شجاعی
رئیس هیأت مدیره: آقای شکرزاده