هیأت مدیره مؤسسه آموزشی و فرهنگی صنعت هسته‌ای کشور

آقای دکتر شهبازی

مدیر عامل مؤسسه

مدیر دبیرستان انرژی اتمی دوره دوم

  

 

آقای مهندس شجاعی

صاحب مجوز دبیرستان انرژی اتمی

 

آقای دکتر شکرزاده

رئیس هیأت مدیره مؤسسه