هیأت مدیره مؤسسه آموزشی و فرهنگی صنعت هسته‌ای کشور

آقای دکتر شهبازی

سمت

مدیر عامل مؤسسه آموزشی و فرهنگی صنعت هسته‌ای کشور

مدیریت دبیرستان انرژی اتمی دوره دوم

 

 

 آقای مهندس شجاعی

سمت

رئیس هیأت مدیره مؤسسه آموزشی و فرهنگی صنعت هسته‌ای کشور

مؤسس و صاحب مجوز دبیرستان انرژی اتمی

 

آقای دکتر قنادی مراغه

سمت

نایب رئیس هیأت مدیره 

 

آقای دکتر شکرزاده

سمت

عضو علی البدل هیأت مدیره