هیأت مدیره مؤسسه آموزشی و فرهنگی صنعت هسته‌ای کشور

آقای دکتر شهبازی

سمت

مدیر عامل مؤسسه آموزشی و فرهنگی صنعت هسته‌ای کشور

مدیریت دبیرستان انرژی اتمی دوره دوم

تحصیلات

دکترای مدیریت آموزشی

 

 آقای دکتر بابازادگان

سمت

رئیس هیأت مدیره مؤسسه آموزشی و فرهنگی صنعت هسته‌ای کشور

مؤسس و صاحب مجوز دبیرستان انرژی اتمی

تحصیلات

دکترای مدیریت راهبردی (استراتژیک)

آقای دکتر قنادی مراغه

سمت

نایب رئیس هیأت مدیره 

تحصیلات

دکترای رادیو شیمی

آقای دکتر شکرزاده

سمت

عضو علی البدل هیأت مدیره 

تحصیلات

دکترای مدیریت آموزشی

آقای مهندس شهریاری

سمت

عضو علی البدل هیأت مدیره 

تحصیلات

مهندسی برق

آقای امیری

سمت

بازرس هیأت مدیره

تحصیلات

کارشناسی ارشد حسابداری