برشی از یک مکعّب، روش سوم

پرسش شماره‌ی 13 از پرسش‌های برش، راه سر راستی نداشت و از پرسش‌های اختیاری بود تا هر کس که خودش خواست با آن دست و پنجه نرم کند. باید برشی از مکعّب پیدا شود که نقطه‌های قرمز رنگ بخشی از آن باشند.

این جا چند روش برای پیدا کردن این برش می‌نویسم. هر چند اندازه‌ها را پیدا نمی‌کنم و این کار را به خود شما واگذار می‌کنم.

 

روش سوم

 شکل کمی کوچک شده است.

در گام 1 کار پیچیده‌ای انجام نشده است. در روش دوم نیز کار مفصّلی انجام شد تا جایی از برش را پیدا کنیم که روی رویه‌ی ABCD باشد. گویا این کار پیچیده‌ای نبوده است. اکنون خیلی ساده‌تر این کار را انجام می‌دهیم. پاره‌خطّ JG بخشی از برش است. به کمک خط‌های FG و JH آن را جا به جا می کنیم تا روی رویه‌ی ABCD خطّ FH را که موازی با JG است به دست بیاوریم.

در گام 2 نیز به سادگی تلاش می‌کنیم از E خطّی موازی با FH که موازی با JG است، بکشیم. همه‌ی این خط باید روی برش باشد. این خط با یال BC در جایی به نام N برخورد می‌کند. پس N جایی مشترک از برش و مکعّب است.

در گام 3 کار کمی برای انجام مانده است. چهارضلعی EGJN را می کشیم و رنگ می‌کنیم.  این چهارضلعی برش ما است.

کار پایان یافته است.

 

سلامت و موفق باشید.