برشی از یک مکعّب، روش چهارم

پرسش شماره‌ی 13 از پرسش‌های برش، راه سر راستی نداشت و از پرسش‌های اختیاری بود تا هر کس که خودش خواست با آن دست و پنجه نرم کند. باید برشی از مکعّب پیدا شود که نقطه‌های قرمز رنگ بخشی از آن باشند.

این جا چند روش برای پیدا کردن این برش می‌نویسم. هر چند اندازه‌ها را پیدا نمی‌کنم و این کار را به خود شما واگذار می‌کنم.

 

روش چهارم

 شکل کمی کوچک شده است. هم چنین جای G و J را نیز تغییر داده‌ام تا شکل‌ها پس از امتداد دادن پاره‌خط‌ها خیلی بزرگ نشوند و به‌تر دیده شوند.

از شما چه پنهان این روش را برای بستن زبان سرزنش کنان و عیب جویان می‌نویسم تا انگی نچسبانند که پایه‌ی همه‌ی راه‌ها یکی بود و تنها رنگشان گوناگون بود. بگذریم. 

در گام 1 از پایه جور دیگری می‌اندیشیم. تیز می‌بینیم که:

  • همه‌‌ جای پهنه‌ی EGJ روی برش خواسته شده هستند.
  • به دنبال جاهای دیگری از پهنه‌ی EGJ هستیم که روی مکعّب نیز باشند.

پس خیلی ساده و روان کار می‌کنیم. بخش‌هایی از دو گزاره‌ی بالا را پیگیری می‌کنیم. به دنبال جاهایی می‌گردیم که روی پاره‌خطّ EG باشند، (پس روی برش هم هستند.) و روی مکعّب هم باشند. نمی‌ترسیم و پاره‌خطّ EG را امتداد می‌دهیم تا با یال `C_1C`  یا امتداد آن در جایی مانند F برخورد کند.

(نوشته‌های درون جعبه‌ی آبی رنگ را با تیز بینی و ریزبینی بخوانید. ترفندی که در آن به کار رفته بسیار کارآمد و زیبا است.)

در گام 2 از دانستن جای F کمک می‌گیرم تا جایی دیگر از برش را پیدا کنم. خیلی ساده می‌اندیشیم. F و J روی برش هستند، پس همه‌ی خطّ FJ روی برش است. پس خطّ FJ را می‌کشم و جاهای بیش‌تری از برش را می‌یابم. می‌بینید؟ N که برخورد FJ با یال BC است پیدا شد.

در گام 3 کار کمی برای انجام مانده است. چهارضلعی EGJN را می کشیم و رنگ می‌کنیم.  این چهارضلعی برش ما است.

کار پایان یافته است.

 

سلامت و موفق باشید.