انجمن اولیا و مربیان

منتخبان انجمن اولیا و مربیان

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان در روز چهارشنبه 28/مهر/95 برگزار شد. در این جلسه  رئیس، نایب رئیس و منشی انجمن به ترتیب زیر انتخاب شدند:

  1. آقای افشین مهر - رئیس انجمن
  2. خانم سلیمانی (تیموریان) - نایب رئیس انجمن
  3. خانم سمیعی (کایدپور) - منشی انجمن
  4. آقای شیبانی - عضو انجمن
  5. آقای توسلی - عضو انجمن

اولیای محترم می‌توانند از طریق پست الکترونیک انجمن با رئیس انجمن ارتباط برقرار کنند.

نشانی پست الکترونیک انجمن

anjoman@aeone.ir 

جدول زمان‌بندی جلسات انجمن

مکان ساعت تاریخ روز شماره
دبیرستان 14 1305/07/28 چهارشنبه اول
دبیرستان 14 1395/09/29 دوشنبه دوم
دبیرستان 14 1395/11/25 دوشنبه سوم
دبیرستان 14 1396/01/28 دوشنبه چهارم
دبیرستان 14 1396/03/01 دوشنبه پنجم
دبیرستان 14 1396/05/02 دوشنبه ششم
دسته‌بندی صفحه‌ها: