دبیر تست هندسه

آقای محمدرضا وکیل الرعایا

سابقه تدریس

ریاضی دبیرستان‌های تهران

تحصیلات

 کارشناسی فلسفه غرب دانشگاه علامه طباطبایی

 

دبیران