دبیر المپیاد ریاضی

آقای سیامک احمدپور

سابقه تدریس

المپیاد ریاضی 14سال  مدارس سمپاد

تحصیلات

 کارشناسی برق دانشگاه شریف

 

 

دبیران