دبیر عربی 9

آقای سید محمدهادی اعلایی

سابقه تدریس

عربی 20 سال مدارس تهران

تحصیلات

 کارشناسی ادبیات عرب دانشگاه خوارزمی

 

 

دبیران