دبیر زبان خارجی ۷

آقای فرزو 

زبان انگلیسی

 

آقای معدنی‌پور

زبان آلمانی

 

دبیران