دبیر زبان خارجی 7 و 8

ابراهیم دادرس 

زبان انگلیسی

 

 

 

مسعود بازرگانی

زبان آلمانی

 

دبیران