دبیر المپیاد شیمی

آقای علیرضا بدیعی

سابقه تدریس

المپیاد شیمی 4 سال  دبیرستان انرژی اتمی

تحصیلات

کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه شریف 

 

 

دبیران