دبیر المپیاد نجوم

آقای مصطفی باقری

سابقه تدریس

المپیاد نجوم 16سال  دبیرستان انرژی اتمی

تحصیلات

کارشناسی فیزیک دانشگاه خواجه نصیر 

 

دبیران