کتاب هندسه‌ی ناب

در گفتگوهایی که شد، بسیاری از دانش‌آموزان به هندسه‌ی ناب علاقه نشان دادند. ولی در برنامه‌ی درسی مدرسه قرار نیست که وقت زیادی برای تدریس هندسه‌ی ناب بگذاریم. (هندسه‌ی ناب یعنی هندسه‌ی درست و منطقی که در آن اصل‌ها بیان می‌شوند و پس از آن همه‌ی قضیّه‌ها به کمک اصل‌ها و بدیهیّات اثبات می‌شوند. عبارت "هندسه‌ی اصل موضوعی" برای این نوع هندسه شناخته شده‌تر است.) و بنا براین گروهی از دانش‌آموزان درخواست کردند که کتابی در این زمینه معرّفی شود. کتاب هندسه‌ی سال اوّل نظام قدیم نزیک‌ترین کتاب به هندسه‌ی ناب است که می‌تواند برای دانش‌آموزانی در سن‌ّ و سال و توانایی شما قابل فهم و مفید باشد. تاکید می‌کنم که این کتاب هنوز فاصله‌ی زیادی تا هندسه‌ی ناب دارد.‏