اردوی بهشتر

اردوی بهشهر پایه هفتم از تاریخ ۹۷/۰۱/۲۸ تا تاریخ ۹۷/۰۲/۰۱ در اردوگاه جنگلی شهید هاشمی نژاد عباس در منطقه باستانی عباس آباد برگزار شد.

دسته‌بندی صفحه‌ها: