گزارش پذیرش پایه هفتم

به دنبال تصمیم شورای‌عالی و وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ممنوع بودن برگزاری آزمون در پایه هفتم، مدرسه انرژی اتمی تصمیم گرفت از طریق مصاحبه اقدام به پذیرش دانش‌آموز نماید. داوطلبان به مصاحبه دعوت شدند و از میان آنان ۲۰۰ نفر که امتیازشان در دوره اول مصاحبه (مصاحبه عمومی) از سایرین بالاتر بود به دوره دوم مصاحبه (مصاحبه تخصصی) دعوت شدند. در دوره دوم مصاحبه نیز پس از برگزاری یک دوره کلاس یک روزه و دریافت گزارش کار از دانش‌آموزان، ۶۰ نفر که امتیاز آنان بالاتر از سایرین بود برای ثبت‌نام دعوت شدند و در مدرسه ثبت‌نام کردند. از بین سایر ۲۰۰ نفر، ۴۰ نفر نیز در لیست ذخیره قرار گرفتند که از طریق پیامک به آنان اطلاع داده شد و در صورت ایجاد ظرفیت از آنان دعوت به عمل خواهد آمد. هم اکنون ظرفیت مدرسه در پایه هفتم تکمیل شده است و در حال حاضر مدرسه برنامه‌ای برای ثبت‌نام ندارد.

دسته‌بندی صفحه‌ها: