دبیر زبان خارجی ۸

 

آقای فرزو 

زبان انگلیسی

 

آقای آذری

زبان آلمانی

دبیران