معلمان

شواری معلمان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

 ادبیات: آقای ذکا اسدی، آقای دادبین، آقای میرزاعلی، آقای کاردگر 
هنر: آقای ارزنده
عربی: آقای قدرت، آقای کاردگر، آقای دستورانی
دینی و قرآن: آقای عظیمی، آقای ثناگو، آقای امن‌زاده
زبان انگلیسی: آقای فرزو، آقای علایی
زبان آلمانی: آقای بازرگان، آقای شکوهی، آقای خالصی
ورزش: آقای غفاری‌راد، آقای نظری
اجتماعی: آقای مولانا
تاریخ: آقای رحیمی، آقای رمضانی، آقای سلطان‌زاده
کاروفناوری: آقای میرزاقلی، آقای خلیلی
ریاضی: آقای محمدی، آقای بنی‌جمالی، آقای غندالی، آقای مختاری، آقای فروغی
هندسه: آقای معصومی، آقای حقگوی، آقای فرحی
کامپیوتر: آقای خلیلی
فیزیک: آقای رنجبری، آقای مدنی، آقای قزوینی
شیمی: آقای راسخ، آقای رحمانی
زیست: آقای رحمانی، آقای رستمی