کارکنان

شورای دبیرستان سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

روابط عمومی: آقای یوسفی
معاون اجرایی: آقای ثناگو، آقای فرحی 
معاون هنری: آقای ارزنده
معاون پرورشی: آقای عظیمی
معاون آموزشی: آقای مدنی، آقای غندالی
نماینده معلمان: آقای محمدی
مدیر مدرسه: آقای امن‌زاده