کارکنان

شورای دبیرستان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

روابط عمومی: آقای یوسفی
معاون اجرایی: آقای ثناگو 
معاون هنری: آقای ارزنده
معاون فرهنگی: آقای عظیمی
معاون آموزشی: آقای مدنی
کارشناس روانشناسی: آقای دادبین
کارشناس پژوهشی: آقای غندالی
کارشناس پشتیبانی: آقای فرحی
نماینده معلمان: آقای محمدی
مدیر مدرسه: آقای امن‌زاده