درباره مدرسه

گاهی مشاهده می‌شود که افراد بر اساس یافته‌های غیرموثق دست به انتخاب می‌زنند که نتیجه آن ممکن است کاملاً رضایتبخش نباشد. بنابراین توصیه می‌شود جهت اطمینان بیشتر در انتخاب مدرسه و پیش از تصمیم نهایی، اطلاعاتی درباره فضا، قواعد و رویکردهای آموزشی مدرسه کسب کنید. 

 


 درباره ما

قواعد کاری

سخن مدرسه