شورای دبیرستان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

همکاران اجرایی

آقای جهانگیری

آقای امیری

همکاران آموزشی

آقای محمدی

آقای میرزاعلی

آقای عظیمی

آقای برکت

آقای یوسفی

مدیر مدرسه

آقای امن‌زاده

 

بازگشت به سردر