شورای دبیرستان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

همکاران اجرایی

معاون اجرایی آقای ثناگو

مسؤول روابط عمومی آقای یوسفی

همکاران فرهنگی

معاون فرهنگی آقای عظیمی

معاون هنری آقای ارزنده

همکاران آموزشی

مشاور هفتم آقای فرحی

مشاور هشتم آقای محمدی

مشاور نهم آقای غندالی

مدیریت

آقای امن زاده

 

بازگشت به سردر