شورای دبیرستان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

معاون اجرایی

آقای جهانگیری

همکاران اجرایی

آقای قرگزلو

آقای امیری

معاون آموزشی

آقای محمدی

مشاوران آموزشی

آقای میرزاعلی

آقای عظیمی

آقای برکت

آقای یوسفی

معاون فرهنگی

آقای طاهر

معاون پژوهشی

آقای رنجبری

مدیر مدرسه

آقای امن‌زاده

 

بازگشت به سردر