شورای معلمان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

ادبیات: آقای ذکا اسدی، آقای میرزاعلی، آقای کاردگر

هنر: آقای ارزنده

عربی: آقای قدرت، آقای کاردگر، آقای دستورانی

دینی و قرآن: آقای عظیمی، آقای ثناگو، آقای امن‌زاده

زبان انگلیسی: آقای فرزو، آقای علایی

زبان آلمانی: آقای بازرگان، آقای شکوهی، آقای خالصی

ورزش: آقای غفاری‌راد، آقای نظری

اجتماعی: آقای مولانا

تاریخ: آقای رحیمی، آقای رمضانی، آقای سلطان‌زاده

کاروفناوری: آقای میرزاقلی

ریاضی: آقای محمدی، آقای بنی‌جمالی، آقای غندالی، آقای مختاری، آقای فروغی

هندسه: آقای معصومی، آقای حقگوی، آقای فرحی

کامپیوتر: آقای خلیلی

فیزیک: آقای رنجبری، آقای مدنی، آقای قزوینی

شیمی: آقای راسخ، آقای رحمانی

زیست: آقای رحمانی، آقای رستمی

 

بازگشت به سردر