درباره مدرسه

گاهی مشاهده می‌شود که افراد بر اساس یافته‌های غیرموثق دست به انتخاب می‌زنند که نتیجه آن پشیمانی است. توصیه می‌شود جهت دقت بیشتر در انتخاب مدرسه و پیش از تصمیم نهایی، اطلاعاتی درباره امکانات، فضا، قواعد و رویکردهای آموزشی و پرورشی مدرسه کسب کنید. 

 


 

درباره ما

قواعد کاری

سخن مدرسه

There is currently no content classified with this term.